Aardstralen | Leylijnen | Aardstralen verwijderen | Mijn werkwijze


Natuurlijke straling

Natuurlijke straling komt overal op aarde voor. Er is straling die geschikt is voor het leven, dit is positieve straling. Maar er is ook straling die minder geschikt, of zelfs zeer schadelijk kan zijn voor alle leven. Deze straling, die voor mensen en voor veel dieren ongezond is, noemen we de aardstralen en de wateraders. De positieve straling noemen we leylijnen.

Aardstralen en wateraders
Over de gehele wereld loopt een netwerk van aardstralen van noord naar zuid en van oost naar west, het Hartmann-net. Tevens loopt er een diagonaal netwerk, het Curry-net. Je hoeft je dus nooit af te vragen: “Heb ik aardstralen in huis?”, want het antwoord is altijd: “ja”.

Maar zoals de ene persoon wel de griep krijgt en de andere niet, zo reageren mensen ook verschillend op aardstralen. De ene persoon heeft er last van en de andere niet of nauwelijks. Dit heeft te maken met ons afweersysteem en gevoeligheid. Negatieve straling tast ons immuunsysteem aan en daardoor kunnen ziektes ontstaan of bestaande ziektes verergeren.

Vooral het slapen op deze geopatische of geo-pathogene zones (veroorzaakt door aardstralen en wateraders) is niet aan te raden, omdat het lichaam tijdens de slaap veel minder weerstand heeft tegen straling. Tevens is deze straling `s nachts sterker en werkt intensiever. Aangezien de slaper zich urenlang op dezelfde plaats bevindt, ondervindt hij langdurige blootstelling aan deze negativiteit en dit kan veel klachten veroorzaken zoals:

- slapeloosheid, slecht inslapen, onrustig slapen, slaapwandelen
- bedplassen
- draaien en schuiven in bed (kind valt altijd uit bed)
- spieraandoeningen
- moeheid, moe opstaan en in de loop van de dag weer beter voelen
- reumatische klachten
- rugpijn
- oorsuizen
- hoofdpijn
- concentratiegebrek
- agressie
- depressie
- geheugenvermindering

Het kan jaren duren voordat zich uit deze klachten chronische of bedreigende ziekten ontwikkelen. Uit vele onderzoeken is gebleken dat kanker daar is of tot ontwikkeling komt, waar aardstraling is. De ioniserende straling is er de oorzaak van dat boven de stoorzônes de lucht zeer zuurstofarm is en stikstofrijk. Ideale omstandigheden om tumoren te doen gedijen.

Ziekten zoals bijvoorbeeld epilepsie en reuma verergeren onder invloed van deze negatieve straling. Ook wiegedood blijkt veelal samen te hangen met het feit dat de wieg of het bedje van de baby op een stoorzône is geplaatst. Het is triest voor ouders die op deze wijze een kind verliezen, niet beseffende dat dit opnieuw gebeuren kan als de volgende baby op exact dezelfde plaats wordt gelegd. Heel alert moet men zijn als baby’s langdurig huilen. Dit kan namelijk veroorzaakt worden onder invloed van geo-pathogene straling.

Het is ook triest dat mensen die een zeer ingrijpende en vaak langdurige behandeling hebben ondergaan om te genezen van kanker, na verloop van tijd weer opnieuw geconfronteerd worden met deze ziekte, omdat de oorzaak niet uit huis is verwijderd. Bovendien blijkt vaak dat zieke mensen als gevolg van de negatieve invloed van aardstraling, deze overal onbewust opzoeken alsof het een onbewuste verslaving is.

Reeds vanaf 4000 jaar voor Christus heeft de mensheid kennis van aardstraling. Dit blijkt uit de oude geschriften en overleveringen. Door velen is het louter beschouwd als een fantasieproduct van lichtgelovige mensen of handige zakenlui, die er munt uit slaan door de mensen er allerlei afweermiddelen trachten te verkopen.

De markt is ook verzadigd met allerlei producten van soms zeer hoge prijzen. De werking is over het algemeen nihil of nog erger: als het eerst wel werkzaam is geweest, maar zichzelf hierdoor oplaadt, dan ontstaat er een verzadigingsproces waardoor de straling in huis nog erger wordt, daar het afweermiddel zelf een bron van straling wordt. Voor hen die daar zoveel geld aan hebben uitgegeven is dit een onthutsende onthulling.

Het is de goede vakkundige wichelroedeloper die exact bepalen kan waar deze banen van aardstraling, of beter gezegd geo-pathogene straling zich bevinden. Goede vakkundige wichelroedelopers zijn er net zoveel of net zo weinig als goede concertpianisten. Haast iedereen kan een deuntje of iets meer op de piano ten gehore brengen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen begaafd is of met andere woorden, daar een gave voor heeft. Iedereen kan een wichelroede vasthouden en deze activeren, maar dat wil nog niets zeggen over enige gave op dit gebied, laat staan een onder deskundige leiding ontwikkelde gave.

De laatste tientallen jaren zijn er ook instrumentaria ontworpen waarmee het mogelijk is om aan te geven waar deze geo-pathogene straling aanwezig is. De gevoeligheid van een begaafd wichelroedeloper gaat echter veel verder dan de gevoeligheid van de tot op heden bestaande apparatuur. Dit is ook niet verwonderlijk. Het was immers Goethe die reeds aangaf dat er geen hoogwaardiger instrument ooit gecreëerd is dan de mens zelf. De schadelijkheid van de geo-pathogene straling voor de menselijke gezondheid is al eeuwen bekend. De invloed hiervan was al 4000 jaar voor Christus. bekend in o.a. China, zo blijkt uit een toonaangevend geschrift genaamd “Feng Shue”.

Door alle eeuwen heen hebben vele volkeren er rekening mee gehouden in de wijze waarop en de plaats waar men bouwde. Zo was het bekend dat moerassige streken zeer slecht waren om te bouwen. Met name in de jaren na de eerste en tweede wereldoorlog is er maar raak gebouwd, vaak rijtje aan rijtje zonder met dit natuurlijke fenomeen rekening te houden.

Jarenlang hebben velerlei mensen gewaarschuwd voor deze gang van zaken en met name de invloed van de geo-pathogene straling. De echtgenote van een ex-president van Duitsland , de arts Dr. Veronica Carstens, heeft zich zeer ingezet voor onderzoeken op dit gebied. Zij heeft onder meer bij de opening van een medische congresweek in Baden- Baden het volgende verklaard: “Wanneer het juist is, dat bij alle mogelijke ontstaansvormen van kanker altijd een factor aanwezig moet zijn, namelijk de inwerking van aardstraling, dan is het niet te verantwoorden dit verschijnsel niet met alle middelen van onderzoek na te gaan.” Bij een later medisch congres in München waren diverse begaafde artsen druk doende bezig om zich verder te bekwamen in het omgaan met de wichelroede.

Op wetenschappelijk niveau wordt er nu ook zeer veel aandacht aan geschonken. Een officieel onderzoek heeft ook plaatsgevonden in Duitsland op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Innen -Ministerium). De uitslag was van dien aard dat men de resultaten niet naar buiten bekend durft te maken om een massahysterie daarmee te voorkomen, zoals een regeringsafgevaardigde bekend maakte.

Leylijnen
Net zoals op het menselijk lichaam een netwerk bestaat van energiebanen en energiepunten, meridianen genoemd, zo omspant een gigantisch net van energiebanen moeder aarde. Belangrijke onderdelen van dit kosmische systeem zijn de zogenaamde leylijnen en leycentra.

Leylijnen zijn onzichtbare, maar wel voelbare lijnen, vaak van ongeveer een meter hoog, geladen met etherische energie. Leycentra zijn knooppunten van deze lijnen, waardoor bijzondere krachtplaatsen ontstaan, welke doorgaans een positieve energie uitstralen. De Neanderthalers bivakkeerden vaak reeds op deze plekken. Ook de hunebedbouwers maakten er gebruik van. De moderne mens kan nog steeds de invloed van die krachtplekken ervaren. Het kan gebeuren dat mensen die enige tijd op een leycentrum vertoeven, geen of minder last hebben van astma, bronchitis, reuma en andere kwalen. Grote vermoeidheid kan in een half uur verdwijnen. De energetische kracht van een leycentrum kunnen wij niet zien, maar wel waarnemen door het gebruik van een wichelroede.

De naam “ley” is afgeleid van het oud-Engelse “leah”, dat “bescherming en luwte” betekent. In het oud-Nederlands betekenen “hlita” of “hleo” “helling en grafheuvel”. Opvallend is dat uit studie is gebleken dat alle plaatsnamen met de namen “lee”, “leeuw” en zelfs “le” een leycentrum herbergen.

Een leycentrum is van nature positief. Het is negatief als mensen op zo’n plek gevochten, gemoord of gemarteld hebben. In de weinige gevallen dat een leycentrum negatief is krijgen mensen op zo’n plek vaak last van hoofdpijn, hartkloppingen of worden zij misselijk. Deze plaats wordt ook als koud ervaren.

Een leycentrum heeft niet altijd dezelfde kracht. Normaal is het bij volle maan sterker dan bij nieuwe maan. De meeste kans om de energie met het lichaam te kunnen voelen is omstreeks volle maan. Door te gaan zitten op de kern van een leycentrum krijgen veel personen dagdromen en visioenen van verschillende aard. Het komt ook voor dat de mens op een leycentrum de dingen ineens anders gaat zien en voelen. Opmerkelijk is dus dat leycentra mensen geestelijk kunnen beïnvloeden.

Dieren houden vaak van een leycentrum. Bekend is dat ossen en koeien bij voorkeur op een leycentrum gaan liggen. Duizenden jaren geleden bepaalden de ossen op deze manier dikwijls waar een kerk moest komen en de plaats van het altaar.

Boeiend is om in de natuur de energie van de leylijnen te kunnen waarnemen. Bomen kunnen zeer sterk vertakken in plaats van recht omhoog te groeien. Sommige bomen groeien in de vorm van een wokkel. Andere bomen zijn totaal hol van binnen. In enkele gevallen vormen zich op de rand van een leycentrum heksenkringen van paddestoelen. Ook zien we dat binnen de cirkel een bepaalde bloem groeit en daarbuiten weer andere. In grasmatten kunnen kale plekken voorkomen. In het laatste geval wordt dit niet veroorzaakt door de positieve leylijnen, maar door aardstralen.

Met de natuur verbonden volkeren zoals de Rendierjagers en de Hunebedbouwers ervaarden reeds de kracht van leycentra en bouwden hun nederzettingen bij of rondom deze krachtplekken. Op het leycentrum plaatste men aanvankelijk een steen, later stenen, daarna heiligdommen, tempels en uiteindelijk voor 1350 ook de kerken. Hierdoor ontstonden de bedevaartsoorden en andere heilige plaatsen. De oude kerken staan altijd op een lengte-as van een leylijn, zodat het koor of de ingang op het oosten gericht was. Was dit niet exact mogelijk dan zocht men de leylijn op het centrum op die het meest op het oosten was gericht, zoals ook reeds bij de Hunebedbouwers werd gedaan. Op een kruising van lijnen, het leycentrum, werd het altaar en later ook wel de toren gebouwd. Nog steeds staat het hoofdaltaar van de oude Rooms-Katholieke kerken op een leycentrum.

Na 1350 zijn er weinig kerken meer op de leycentra gebouwd, terwijl dit voor die tijd verplicht was. Waardoor zijn deze oude heilige plaatsen in het vergeetboek van de historie terecht gekomen, terwijl zij zo belangrijk waren?

Het antwoord is dat in de jaren 1348 – 1352 Europa geteisterd werd door de “Zwarte Dood”, een verschrikkelijke pestziekte waaraan 2/3 van de Europese bevolking stierf. De kerk zocht naar oorzaken van deze epidemie. Blijkbaar is paus Clemens IV toen op de gedachte gekomen dat de heilige plaatsen en lijnen overgenomen waren van de heidenen en daarom de oorzaak moesten zijn van deze pest.

Pas in 1870 werden de leycentra opnieuw ontdekt. Talloze onderzoekers hebben een eeuw lang over de leylijnen gesproken en geschreven, maar ondervonden weerstand en spot. Pas in de 70-er jaren kwam er duidelijk verandering op dit gebied. Er bestaat zelfs een “Studiekring Leycentra-onderzoek”.

Er zijn altijd mensen die met hun lichaam de plaatsen van de leycentra konden of kunnen waarnemen. Zij voelen de goede of slechte energie. Meestal worden leycentra echter waargenomen met de wichelroede.

De officiële wetenschap heeft tot een tiental jaren geleden een negatief standpunt tegenover de wichelroede gehad. Sinds de uitvinding van de magnetometer, die wichelroederesultaten betreffende water, stenen, fundamenten enz. bevestigt, vindt er een verandering plaats.

Wichelroedelopen is, net als pendelen, een vorm van radiësthesie. Wichelroedelopen is niet nieuw. De Chinezen gebruikten de wichelroede al in de verste oudheid. Voordat een Chinees een huis liet bouwen ging hij naar een wichelroedeloper, omdat het noodzakelijk is dat de gekozen plaats vrij is van schadelijke stralingen.

Aardstralen verwijderen, schoonmaken van de woning
Mensen die zich ziek voelen, waarbij de dokter vaak zegt dat het tussen de oren zit, zijn erg beïnvloedbaar en geven vaak kapitalen uit aan allerlei onzin en mooie beloftes van zogenaamde wichelroedelopers. Voorbeelden daarvan zijn dat ik bij een gezin een kartonnen doos aantrof met de tekst: ”niet openen”. Deze doos moest onder de bank staan en zou de schadelijke straling opheffen. Aangezien er veel schadelijke straling in de woning aanwezig was openden we de kartonnen doos. Deze doos had honderden guldens gekost en was gevuld met zilverfolie…..

In een ander geval hingen er glazen flesjes in de meterkast, gevuld met een donkere vloeistof. Na onderzoek bleken ze gevuld met tabasco en maggi. Dat was een duur soepje…… Ook “leuk”was een plastic doos gevuld met allerlei spoelen van koperdraad. En geen mens was er van opgeknapt.

Het erge is hiervan dat mensen, behalve veel geld, hun vertrouwen kwijtraken en niet meer geloven dat geopatische straling te verwijderen is. Toch is het wel mogelijk om hier iets aan te doen. In mijn loopbaan als wichelroedeloper heb ik veel ellende gezien en mogen oplossen.

Ik zal mijn werkwijze uitleggen:
Bij een verzoek om hulp vraag ik meestal eerst een foto van de bewoners. Van iedereen een aparte foto. Eerst ga ik onderzoeken of de klachten inderdaad worden veroorzaakt door straling of dat er andere oorzaken spelen of meespelen. Dit onderzoek kost €10,00.

Dan volgt er een advies op maat. De ene persoon stuur ik door naar de een of andere therapeut welke de problemen op kan lossen, bij de volgende persoon raad ik aan de straling uit huis te laten verwijderen. Vaak worden de problemen veroorzaakt door meerdere factoren, zodat het beide zal moeten gebeuren voor er beterschap zal kunnen komen.

Als de hulpvrager graag de straling uit zijn woning wil laten verwijderen, maken we een afspraak. Bij aankomst vertel ik over aardstralen en wateraders (zie dit onderwerp) en beantwoord vragen. Dan mag de hulpvrager zelf met een wichelroede werken en zelf ervaren waar de straling in huis aanwezig is. Daarna teken ik op een stuk papier de straling die we vinden in de woning. Daarna volgt het moeilijkste gedeelte, het verwijderen van deze straling. Ik zal proberen uit te leggen hoe dat gaat.

Zoals een paranormaal genezer de gave heeft om in de energie van de patiënt te werken waardoor deze mag helen, is hier ook een gave voor nodig om in de energie van moeder aarde te mogen wroeten. Het is dus een combinatie van gebruik maken van aarde-energie, kosmische energie en gedachtenkracht. Er komt dus geen apparatuur bij aan te pas.

En zoals ik zelf als paranormaal genezer eigenlijk vaak niet snap hoe het kan dat iemand zo op kan knappen van een behandeling, zo snap ik zelf ook niet met mijn verstand hoe het mogelijk is dat je op deze manier straling kan weghalen of omleiden. Dit is meer een gevoel.

Maar de moderne mens is vergeten dat wij uit en in dezelfde natuur gevormd zijn, wij zijn vervreemd van deze natuur en van ons gevoel, de intuïtie is afgestompt. Vaak herkennen we de ziekmakende straling niet meer. Een kind valt regelmatig uit z`n bed, of slaapt altijd aan hoofdeind of voeteneind om intuïtief te vluchten, maar dat leren we hem wel af door recht te leggen of vast te binden.

Gelukkig voelen mensen waarvan de straling is verwijderd na enkele weken of maanden (de straling moet eerst als het ware uit het lichaam slijten) goede verbetering, wat leidt tot heling.

Het mooiste voorbeeld hiervan zijn weer onze kinderen. Zij weten niet dat er iemand is geweest om het huis schoon te maken, en toch slapen ze daarna voortaan de hele nacht door. Een zegen voor de ouders die er niet meer meerdere keren uit hoeven `s nachts voor huilende kinderen.

Bij het schoonmaken van de woning is het ook belangrijk dat er wordt gekeken naar elektrosmog. Dit is een elektromagnetische vervuiling in de woning, veroorzaakt door elektriciteit. Deze elektriciteit kan een zeer slechte invloed hebben op ons lichaam en onze energiehuishouding. Daarom is het belangrijk om dit te neutraliseren.

Een ander, maar gelukkig voor steeds meer mensen aanvaardbaar, onderwerp is dat de woning ook vaak energetisch schoongemaakt moet worden. Mensen die overlijden en niet weten of niet accepteren dat hun stoffelijk lichaam dood is, blijven vaak hangen op aarde. Vooral onze kinderen, die ook gevoelig zijn voor deze energieën, zijn `s nachts vaak erg bang om deze donkere gestalten te zien of te voelen. Maar ook volwassenen kunnen hier last van hebben in de vorm van onrust, donkere schaduwen zien uit de ooghoeken en onprettige koude wind of tocht voelen. Het is daarom zeer belangrijk om deze dolende zielen, die meestal geen kwaad in `t zin hebben, de weg te wijzen naar het licht. Zodra de woning ook energetisch is schoongemaakt zal er een stuk rust ontstaan.

Anders wordt het als de schilderijen in de woning heen en weer schuiven over de muren, als iemand van de trap wordt geduwd of als er andere vervelende dingen gebeuren. Dan is het zeker noodzakelijk een afspraak te maken om deze herrieschoppers te verwijderen, omdat deze niet vriendelijk of onwetend zijn. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Wat wel vaak voorkomt is het verhaal van de knipperende lichten. Daar hoeft niemand bang voor te zijn. Meestal is dat een familielid die even contact wil leggen of gedag wil zeggen. Pas als het echt vervelend wordt en niet op wil houden kunnen we kijken wat de boodschap hierachter is.

De kosten voor “de grote schoonmaak” van de woning bedragen €150,00 exclusief reiskosten (€ 0,30 per km).
Bij verdere vragen kun je contact met mij opnemen.